Нашият уеб сайт използва бисквитки, за да можем да ви предоставим по-добра услуга. Ако продължите, вие се съгласявате да използваме бисквитки съгласно нашата Декларация за поверителност.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

E. I. du Pont de Nemours и нейните филиали („ДюПон") са загрижени за поверителността и искат да бъдете запознати с начините, по които събираме, използваме и разкриваме информация. Заедно с Общите правила за поверителност на информацията Global Information Privacy Policy, тази Декларация за поверителност описва практиките на ДюПон във връзка с информацията, която събираме чрез уеб сайтовете и мобилните приложения, притежавани и контролирани от ДюПон (съответно „Сайта" и „Приложението"), както и всички други средства, за които уведомяването е задължително по закон. Предоставяйки лични данни на ДюПон, Вие приемате условията на настоящата Декларация за поверителност.

Ако кандидатствате за работа чрез Сайта, използването на личната информация, която предоставяте чрез кариерния център се определя от документ различен от настоящия. Моля, кликнете тук (here), за да видите Декларацията за Поверителност за кандидатстващи за работа в ДюПон чрез Сайта.  
 

ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни, събирани от ДюПон

„Лични данни" са данните, които Ви идентифицират като личност, например:

 • Име;
 •  Пощенски адрес (вкл. адреси за изпращане и фактуриране);
 • Телефонен или факс номер;
 • Имейл адрес;
 • Номер на кредитна и дебитна карта;
 • Банкова информация, напр. номера на сметки и банкови кодове;
 • Данъчни идентификационни номера на доставчик;
 • Финансова информация, когато кандидатствате за кредит;
 • История на покупките.
ДюПон събира Лични данни тогава, когато Вие се възползвате от разнообразните възможности, осигурени от нас, като например:
 
 • Когато поръчвате продукт или услуга или когато отправяте запитване.
 • Когато регистрирате покупката на продукт на ДюПон
 • Когато искате кредит за покупка на продукти или услуги на ДюПон.
 • Когато се регистрирате за продукти, услуги, абонаменти, форум за технологии или за други съобщения чрез Сайта или Приложението.
 • Когато участвате в състезание, промоция, лотария, програма с награди, клиентска група, анкета или други промоции.
 • Когато участвате в блог или форум, или взаимодействате с ДюПон чрез социални медии или други електронни или цифрови комуникации.
 • Когато ние провеждаме пазарни проучвания или се срещаме с Вас на търговски изложения или други подобни събития.

Ние можем да комбинираме Личните данни, които събираме за Вас, с личните данни, които Вие предоставяте на ДюПон чрез други източници, като напр. регистрации за продукти, запитвания или маркетингови мероприятия. Ние ще използваме комбинираните Лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност за цялото време, през което тези данни се комбинират.

Как използваме Личните данни

Ние можем да използваме Лични данни за следните цели:

 • За отговор на Ваши запитвания и изпълнение на заявките ви, като напр. за изпращане на имейл известия, текстови съобщения и други писмени или електронни комуникации.
 • За изпращане на важна информация до Вас във връзка със Сайта или Приложението, промени в правилата, условията и политиките на ДюПон и/или друга административна информация.
 • За изпълнение и проследяване на вашата поръчка, напр. за обработка на плащанията ви, за доставка на поръчаните стоки и услуги, за комуникация с вас във връзка с покупката ви и за предоставяне на свързаното с нея клиентско обслужване.
 • За изпращане на маркетингови съобщения, които по наше мнение биха представлявали интерес за вас, вкл. информация за търговски изложения.
 • За персонализиране на начина, по който вие ползвате Сайта, чрез представяне на продукти и оферти специално за вас.
 • За да можете да участвате в състезания, лотарии и други подобни промоции и да управлявате тези дейности. За някои от тези дейности може да има допълнителни правила, в които да се съдържа допълнителна информация относно как ние използваме и разкриваме вашите Лични данни, така че препоръчваме тези правила да се прочетат внимателно.
 • За предоставяне на възможност да изпращате съобщения на приятел чрез Сайта или Приложението. Чрез използването на тази функция вие заявявате на ДюПон, че имате разрешение да използвате и да предоставите на ДюПон името и имейл адреса на вашия приятел.
 • За да можете да общувате и взаимодействате с други потребители чрез Сайта или Приложението (напр. чрез блог, табло за съобщения, функция за изпращане и получаване на съобщения, функция за чат, профил или чрез други социални медии).
 • За да можете да се регистрирате и участвате във форуми за технологии или други събития с ДюПон.
 • За реализиране на бизнес целите на ДюПон, като напр. анализ на данни, одити, проучвания и разработка на нови продукти, оптимизиране на уеб сайта на ДюПон, подобряване на услугите на ДюПон, водене на бележки за обработваемия участък, документиране на наблюдения и предписания, събиране и предоставяне на информация за агрономство и управление на селското стопанство, организиране на маркетингови мероприятия, идентифициране на потребителски тенденции и определяне на ефективността на промоционалните кампании на ДюПон.
 • Както е необходимо или целесъобразно, по наше усмотрение: (a) по силата на действащото законодателство, вкл. закони извън вашата страна на пребиваване; (б) за спазване на законовите изисквания; (в) за отговор на искания от страна на обществени и правителствени организации, вкл. обществени и правителствени организации извън вашата страна на пребиваване; (д) за прилагане на правилата и условията на ДюПон; (e) за защита на операциите на ДюПон; (ж) за защита на правата, поверителността, безопасността и собствеността на ДюПон, както и вашите или тези на други лица; и (з) за откриване на подходящи решения за корекция или за ограничаване на евентуални щети, които ДюПон може да претърпи. 

Как се разкриват Личните данни

Личните ви данни могат да бъдат разкривани в следните случаи:

 • В рамките на групата компании на ДюПон за целите, описани в настоящата Декларация за поверителност. ДюПон и техния местен филиал, с който вие взаимодействате, носят съвместно отговорност за управлението на съвместно използваните от тях Лични данни.
 • На трети страни-доставчици на услуги на ДюПон, които предоставят услуги като уеб сайтове, бази данни и хостване на сървъри, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки, разпространение на продукти, инфраструктурно осигуряване, ИТ услуги, клиентско обслужване, имейл доставки, обработка на кредитни карти, одиторски услуги и други подобни дейности, благодарение на които те осъществяват предоставянето на услуги.
 • На трети страни, напр. представители, разпространители, търговци на дребно и търговски представители, с оглед на улесняване на продажбите и дистрибуцията на продуктите и услугите на ДюПон, което може да включва маркетингови съобщения.
 • На трети страни-спонсори на състезания, лотарии и други подобни промоции.
 • За идентифицирането ви пред всеки, на когото изпращате съобщения чрез нашия Сайт.
 • На трети лица в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, цесия, прехвърляне или друго разпореждане по отношение на дейността, активите или ценните книжа на ДюПон или част от тях (включително при обявяване в несъстоятелност и други подобни процедури).
 • Както е необходимо или целесъобразно, по наше усмотрение: (a) по силата на действащото законодателство, вкл. закони извън вашата страна на пребиваване; (б) за спазване на законовите изисквания; (в) за отговор на искания от страна на обществени и правителствени организации, вкл. обществени и правителствени организации извън вашата страна на пребиваване; (д) за прилагане на правилата и условията на ДюПон; (e) за защита на операциите на ДюПон; (ж) за защита на правата, поверителността, безопасността и собствеността на ДюПон, както и вашите или тези на други лица; и (з) за откриване на подходящи решения за корекция или за ограничаване на евентуални щети, които ДюПон може да претърпи.
 • Чрез вас, когато ползвате функции на Сайта или Приложението на ДюПон, които предоставят възможности за взаимодействие с ДюПон и други потребители (напр. чрез блог, табло за съобщения, функция за изпращане и получаване на съобщения, функция за чат, профил, наблюдения на обработваемия участък, бази данни и приложения или чрез други социални медии). Когато използвате тези функции, би трябвало да имате предвид, че всеки елемент на подадената от Вас информация, вкл. името, местоположението и имейл адреса ви, могат да бъдат публично достъпни за останалите потребители. Ние не поемаме отговорност за подадената от вас информация чрез тези функции и настойчиво препоръчваме да не разкривате чувствителни ваши лични данни (напр. здравна информация или данни за кредитната ви карта) чрез тези функции. Ако използвате тези функции, Личните ви данни може да останат на Сайта или Приложението, дори след като сте прекратили ползването им.

ИНФОРМАЦИЯ, РАЗЛИЧНА ОТ ЛИЧНИ ДАННИ

Събирана от нас Информация, различна от лични данни

„Информация, различна от лични данни" са данните, които не разкриват вашата самоличност, например:

 • Информация от браузъра;
 • Информация, събирана от бисквитки, пикселни тагове и други технологии;
 • Демографска и друга информация, предоставена от вас;
 • Обединена информация;

Как събираме Информация, различна от лични данни

ДюПон и трети страни-доставчици на услуги на ДюПон може да събират Информация, различна от лични данни, по много начини, включително:

 • Чрез вашия браузър: повечето браузъри събират определени видове информация, например MAC адрес, тип на компютъра (Windows или Macintosh), разделителна способност на екрана, версия на операционната система и тип, и версия на Интернет браузъра.
 • Използване на бисквитки: благодарение на бисквитките даден уеб сървър е в състояние да прехвърля данни към компютър за водене на документация и други цели. Ние използваме бисквитки и други технологии, за да можем, наред с всичко друго да ви осигуряваме по-добро обслужване с подбрана за вас информация, да улесняваме текущия ви достъп до Сайта и ползването му, както и да ви предоставяме персонализиран маркетинг. Ако вие не желаете чрез бисквитките да се събира информация, в повечето браузъри има една проста процедура, която позволява да откажете използването на бисквитки. В случай, че откажете използването им, някои функции на Сайта може да не работят както трябва. За да научите повече относно бисквитките, моля посетете http://www.allaboutcookies.org/
 • Използване на пикселни тагове, уеб маяци, прозрачни GIF изображения и други технологии: те могат да се използват във връзка с някои страници на Сайта и форматирани в HTML имейл съобщения с оглед на, наред с всичко друго, проследяване на действията на потребителите на Сайта и получателите на имейл съобщения, оценяване на успеха на маркетинговите кампании на ДюПон и компилиране на статистики за ползването на Сайта и скоростите на отговор.
 • От вас: информация за Вашето местоположение или за предпочитаните средства за комуникация се събира тогава, когато доброволно предоставите такива данни. Тази информация не разкрива вашата самоличност, нито тази на други потребители на Сайта или Приложението, освен в случаите, когато е комбинирана с Лични данни.
 • Чрез обединяване на информация: Обединената лична информация не разкрива вашата самоличност, нито тази на други потребители на Сайта или Приложението, (напр. ние можем да използваме Личните данни за изчисляване на процентното съотношение на потребителите на ДюПон, които имат телефонен код на определена област).

Как използваме и разкриваме Информация, различна от лични данни

Тъй като Информацията, различна от лични данни, не разкрива вашата самоличност, ние можем да използваме и разкриваме такава информация за каквито и да било цели. В някои случаи можем да комбинираме Лични данни с Информация, различна от лични данни (като напр. комбиниране на името ви с географското местоположение).

В случаите, когато комбинираме Лични данни с Информация, различна от лични данни, напр. комбиниране на информация, предоставена от вас при регистрация, с Информация, различна от личните ви данни, с оглед на предоставяне на целенасочен персонализиран маркетинг, комбинираната информация ще се третира от ДюПон като Лични данни.

IP АДРЕСИ

Вашият „IP адрес" е номерът, който се присвоява автоматично на ползвания от Вас компютър от доставчика на интернет услуги.

Как събираме IP адреси

IP адресът се идентифицира и се регистрира автоматично в регистрационните файлове на сървъра на ДюПон при всяко посещение на Сайта от даден потребител заедно с часа на посещението и посетената страница(и). Събирането на IP адреси е стандартна практика в Интернет и се прави автоматично от много уеб сайтове.

Как ДюПон използва и разкрива IP адреси?

ДюПон използва и разкрива IP адреси за цели като изчисляване на степента на ползване на Сайта, подпомагане на диагностицирането на проблеми със сървъра, администриране на Сайта и представяне на съдържание, специално подбрано за вашата страна. Ние можем също така да използваме и разкриваме IP адреси за всички цели, за които използваме и разкриваме Лични данни. Моля, имайте предвид, че ние третираме IP адресите, регистрационните файлове на сървъра и свързаната с тях информация като Информация, различна от лични данни, с изключение на случаите, когато от нас се изисква друго по силата на действащото законодателство.

РЕКЛАМИ, БАЗИРАНИ НА ИНТЕРЕСИ

ДюПон и трети страни-доставчици на услуги на ДюПон използват бисквитки, пикселни тагове, уеб маяци, прозрачни GIF изображения и други технологии за проследяване на действията на потребителите на Сайта и получателите на имейл съобщения в несвързани уеб сайтове с течение на времето, с оглед на персонализиране на начина, по който вие ползвате Сайта, чрез предоставяне на реклами, които съответстват в по-голяма степен на вашите интереси. Например, ние използваме трети страни-доставчици на услуги за представяне на продукти и оферти, съобразени с предпочитанията и интересите, които сте демонстрирали чрез вашите дейности онлайн с течение на времето.

САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

С тази Декларация за поверителност ние не решаваме и не поемаме отговорност за проблеми по отношение на поверителност, информация или други практики на трети страни, включително трети страни, опериращи със сайтове, връзки, към които се съдържат в Сайта или Приложението. Поставянето на връзка в Сайта или Приложението не означава, че ДюПон поема отговорност за сайта, към който води тази връзка.

РЕКЛАМОДАТЕЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

ДюПон може да използва рекламни компании на трети страни за предоставяне на реклами, които ще са налични на Сайта на ДюПон при вашето посещение. Моля, имайте предвид, че тези компании може да използват информация за посещението ви на този Сайт с оглед на предоставяне на реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за вас. В процеса на обслужване на рекламите в този Сайт тези компании може да поставят или да разпознават уникална бисквитка във вашия браузър. Ако желаете да научите повече за тези практики и за възможностите за избор тази информация да не се използва от тези компании, моля, посетете http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

СИГУРНОСТ

ДюПон прилага разумни организационни, технически и административни мерки за защита на Личните данни под контрола на ДюПон. За съжаление, за нито едно прехвърляне на данни в Интернет или система за съхранение на данни не може да се гарантира 100% сигурност. Ако имате основание да смятате, че вашето взаимодействие с ДюПон вече не е защитено (например, ако смятате, че сигурността на ваш акаунт в ДюПон е компрометирана), моля незабавно уведомете ДюПон за проблема като се свържете, както е посочено в раздела „Контакти с ДюПон" по-долу.

ИЗБОР И ДОСТЪП

Вашите възможности за избор във връзка с използването и разкриването на Личните ви данни от ДюПон.

ДюПон предоставя множество възможности за избор във връзка с използването и разкриването на Личните ви данни от ДюПон за целите на маркетинга. При установяване на контакт с ДюПон (раздел „Контакти" в края на този документ или чрез DuPont Inquiry Management Center ) можете да заявите отказ от получаване на електронни маркетингови съобщения за в бъдеще и да поискате да не споделяме Личните ви данни с несвързани трети страни за техни маркетингови цели.

Ние ще се постараем да изпълним Вашите искания възможно най-скоро в разумни граници. Моля, имайте предвид, че ако направите избор като гореописания, ние няма да сме в състояние да премахнем Личните ви данни от базите данни на несвързаните трети страни, с които вашите Лични данни вече са били споделени от ДюПон (напр. тези, на които вече сме предоставили Личните Ви данни към датата, на която изпълняваме вашето искане за отказ). Моля, също така имайте предвид, че дори ако сте заявили отказ от получаване на свързани с маркетинга съобщения от ДюПон, ние можем да продължим да изпращаме важни административни съобщения и вие не можете да се откажете от получаване на такива съобщения.

Как можете да получите достъп за промяна или изключване на Вашите Лични данни

Ако желаете да прегледате, коригирате, актуализирате, изключите, изтриете или ограничите по друг начин използването от страна на ДюПон на предоставените на ДюПон ваши Лични данни,можете да направите това чрез този линк: DuPont Inquiry Management Center.

Моля, посочете в искането си точно кои данни бихте искали да промените, дали бихте искали Личните ви данни да бъдат изключени от базата данни на ДюПон или конкретизирайте какви ограничения бихте искали да наложите на ползването на Личните данни от ДюПон. Ние ще се постараем да изпълним вашето искане възможно най-скоро в разумни срокове.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Ние ще продължим да съхраняваме вашите Лични данни за периода, необходим за постигане на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, освен ако законодателството не изисква или позволява по-дълъг период на съхранение.

ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ДЕЦА

ДюПон се ангажира с осигуряване на необходимата защита на поверителността на децата и насърчава родителите и настойниците да вземат активно участие в онлайн дейностите на своите деца. Сайтът или Приложението на ДюПон не са предназначени за лица под четиринадесет (14) години и ние не събираме съзнателно информация от деца за целите на продажбите на продукти или услуги. ДюПон участва в подбрани образователни програми, напр. за научно развитие и за защита на околната среда, в подкрепа на училища и образователни общности.

ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАНСФЕР

Личните ви данни могат да се съхраняват и обработват във всяка страна, в която ние разполагаме със съответното оборудване или в която сме наели доставчик на услуги, и чрез използването на Сайта или Приложението на ДюПон вие давате съгласието си за прехвърляне на информация в страни, различни от вашата страна на пребиваване, вкл. към САЩ, в които може да има правила за защита на данните, различаващи се от тези във вашата страна.

 

E. I. du Pont de Nemours and Company ("ДюПон САЩ") е сертифицирана по разпоредбите на Safe Harbor съгласувана с Министерството на търговията на САЩ и ЕС, САЩ и Швейцария по отношение на определена лична информация, събрана от нашите филиали и корпоративни клиенти разположен в европейското икономическо пространство и Швейцария, и прехвърлени на ДюПон САЩ в Съединените щати. Нашето изявление свързано с програмата  Safe Harbor можете да намерите тук: http://www.dupont.com/global-links/safe-harbor-statement.html.  Допълнителна информация относно програмата Safe Harbor, можете да намерите на този уеб сайт на http://www.export.gov/safeharbor

ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние ви молим да не изпращате и да не разкривате на ДюПон чувствителни Лични данни (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или други схващания, свързана със здравен статус или с взаимоотношения с органите на реда, както и за членство в професионални организации) на или чрез Сайта или Приложението или по друг начин.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние можем да променяме тази Декларация за поверителност. Моля, вземайте предвид датата на последна редакция, посочена в долната част на документа. Всякакви промени на тази Декларация за поверителност влизат в сила след публикуването на ревизираната Декларация за поверителност на Сайта или Приложението. Ползването на Сайта или Приложението от ваша страна след въвеждане на промените означава, че вие приемате ревизираната Декларация за поверителност.

КОНТАКТИ С ДЮПОН

Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с ДюПон чрез DuPont Inquiry Management Center, или на адрес:

ДюПон България ЕООД

ж.к. Mладост ІV, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

СГРАДА 1А, ет. 1

гр. София 1766

БЪЛГАРИЯ

Ревизирано на 17 март 2014 г.