Декларация за поверителност

Ред. 1 юни 2019 г.

DuPont de Nemours, Inc. и филиалите на фирмата („DuPont“) са загрижени за въпросите, свързани с поверителността, и искат да сте запознати с начина, по който събираме, използваме и разкриваме информация. Заедно с Глобалните правила за поверителност на информацията на DuPont настоящата Декларация за поверителност описва практиките на DuPont във връзка с информацията, която събираме чрез уеб сайта или мобилното приложение, притежавани и контролирани от DuPont, от които осъществявате достъп до тази Декларация за поверителност (съответно „Сайта“ и „Приложението“), както и офлайн, когато по закон се изисква известяване. Предоставяйки Лична информация на DuPont, Вие се съгласявате с правилата и условията в настоящата Декларация за поверителност.

Ако кандидатствате за работа чрез Сайта, използването от страна на DuPont на Личната информация, предоставената от Вас чрез Кариерния център, се управлява от Бележката за поверителност за кандидати на DuPont.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Лична информация, събирана от DuPont

„Лична информация“ е информация, която Ви идентифицира като физическо лице или е свързана с Вас като идентифицируемо лице.

Личната информация включва:

 • име;
 • пощенски адрес (включително адрес за фактуриране и доставка);
 • телефонен или факс номер;
 • имейл адрес;
 • номер на кредитна и дебитна карта;
 • данъчен идентификационен номер на доставчик или клиент;
 • национален идентификационен номер, като например номер на социална осигуровка;
 • идентификационен номер, издаден от фирма;
 • дата на раждане;
 • финансова информация при кандидатстване за кредит;
 • информация за банкова сметка, например номер на сметка и банков код;
 • пароли и въпроси/отговори за напомняне;
 • хронология на покупки.

DuPont събира Лична информация, когато участвате в различни възможности, които предоставяме, например:

 • когато поръчате продукт или услуга, кандидатствате за кредит или подадете заявка;
 • когато регистрирате покупка на продукт;
 • когато подадете гаранционна карта;
 • когато се регистрирате за абонаменти, технологични форуми или други форми на комуникация чрез Сайта или Приложението;
 • когато участвате в състезание, промоция, лотария, анкета или друга промоция;
 • когато участвате в блог или форум;
 • когато провеждаме пазарно проучване или се срещнем с Вас на търговско изложение или друго събитие.

Трябва да съберем Лична информация, за да Ви предоставим поисканите услуги и продукти. Ако не предоставите поисканата информация, може да не успеем да Ви предоставим Услугите. Ако разкриете Лична информация, свързана с други хора, пред нас или пред нашите доставчици на услуги във връзка с Услугите, декларирате, че имате право да направите това и да ни разрешите да използваме информацията в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Може да комбинираме Лична информация, която събираме за Вас, с Лична информация, която сте предоставили на DuPont чрез други източници, например регистрации на продукти, запитвания или маркетингови събития. Ще използваме комбинираната Лична информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност, докато информацията остава комбинирана.

Как използваме Лична информация

Ние и нашите доставчици на услуги използваме Лична информация за нашите бизнес цели, включително за:

 • изпълняване на Вашите покупки и отговаряне на Вашите искания и запитвания.

o    Обработка на плащанията Ви, доставяне на поръчката Ви, комуникация с Вас относно покупката Ви и предоставяне на свързаното клиентско обслужване.

o    Изпращане на важна информация относно Сайта или Приложението, промени в правилата, условията и политиките на DuPont и/или друга административна информация.

o    Предоставяне на възможност да комуникирате и взаимодействате с други хора чрез Сайта или Приложението (например чрез блог, табло за съобщения, функция за съобщения, функция за чат, профил или друга социална мрежа). Използвайки тази функция, казвате на DuPont, че имате право да използвате и предоставяте на DuPont името, имейл адреса и информацията от профила в социалната мрежа на Вашия приятел.

Ще извършваме тези дейности, за да управляваме договорното си взаимоотношение с Вас и/или да изпълним законово задължение.

 • изпращане на имейл известия, текстови съобщения и други писмени или електронни комуникации.

Ще извършваме тези дейности, за да управляваме договорното си взаимоотношение с Вас и/или да изпълним законово задължение.

 

 • персонализиране на изживяването Ви чрез представяне на продукти и предложения, адаптирани за Вас.

o    За по-добро разбиране на Вашите нужди и персонализиране на взаимодействията ни с Вас.

o    Изпращане на маркетингови комуникации, които вярваме, че може да Ви заинтересуват, включително информация за търговски изложения.

Ще извършваме тази дейност с Ваше съгласие или когато имаме легитимен интерес.

 • предоставяне на възможност да се записвате за състезания, технологични форуми и други дейности.

o    Предоставяне на възможност да участвате в лотарии, състезания и подобни промоции и администриране на тези дейности. Някои от тези дейности имат допълнителни правила, които може да съдържат допълнителна информация за начина, по който събираме и разкриваме Вашата Лична информация, затова Ви съветваме да прочетете внимателно тези правила.

o    Предоставяне на възможност да се регистрирате и участвате в технологични форуми и други събития с DuPont.

Ще използваме Лична информация по този начин с Ваше съгласие или за да управляваме договорното си взаимоотношение с Вас.

 

 • постигане на бизнес целите на DuPont.

o    За анализи на данни, одити, проучване и разработване на нови продукти, усъвършенстване на уеб сайта на DuPont, подобряване на услугите на DuPont, разработване на маркетингови събития и разпознаване на тенденциите в използването.

Ще извършваме тези дейности, за да управляваме договорното си взаимоотношение с Вас, да изпълним законово задължение, да определим ефективността на маркетингови дейности и/или защото имаме легитимен интерес да го направим.

Може също да използваме Лична информация, ако смятаме, че е необходимо или уместно: (a) за спазването наприложимо законодателство, включително закони извън държавата, в която живеете; (b) за съответствие със съдебен процес; (c) за отговор на искания от публични или държавни власти, включително такива извън държавата, в която живеете; (d) за прилагане на правилата и условията на DuPont; (e) за защита на операциите на DuPont; (f) за защита на правата, поверителността, безопасността и собствеността на DuPont, Вас и други лица; и (g) за позволяване на DuPont да търси достъпни компенсации или да ограничи щетите, които може да претърпим.

Как се разкрива Лична информация

Ваша Лична информация може да бъде разкрита:

DuPont de Nemours, Inc. и местният филиал, с който взаимодействате, носят обща отговорност за управлението на съвместно използваната Лична информация.

 • пред доставчици на услуги на DuPont, които са трети лица.

Тези трети лица предоставят услуги, например хостинг на уеб сайтове, анализ на данни, обработка на плащания, изпълнение на поръчки, разпространение на продукти, осигуряване на инфраструктура, ИТ услуги, клиентско обслужване, услуги за доставяне на имейл, обработка на кредитни карти, услуги за одит и други подобни услуги, които им позволяват да предоставят услуги.

 • пред трети лица, като агенти, търговци на дребно и дистрибутори, за улесняване на продажбата и разпространението на продуктите и услугите на DuPont, което може да включва маркетингови комуникации, съответстващи на Вашите избори.
 • пред  спонсори на лотарии, състезания и подобни промоции, които са трети лица.
 • пред трети лица, които може да Ви предлагат кредит за покупка на продукти или услуги, предлагани от DuPont.
 • с цел идентифицирането Ви пред всеки, на когото изпращате съобщения чрез Сайта.
 • пред трети лица в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, назначаване, прехвърляне или друго разпореждане с целия или част от бизнеса, активите или запасите на DuPont, включително във връзка с банкрут или подобни процедури.
 • пред трети лица във връзка с лицензиране, съвместна разработка или подобни договорки.
 • от Вас, когато участвате във функции на Сайта или Приложението на DuPont, които предоставят възможност да взаимодействате с DuPont и други хора (например блог, табло за съобщения, функция за съобщения, функция за чат, профил или друга социална мрежа).  

Когато използвате тези функции, трябва да знаете, че всяка подадена от Вас информация, включително името, местоположението и имейл адреса Ви, може да стане публично достъпна. Не носим отговорност за информация, която подавате по собствен избор чрез тези функции, и силно Ви съветваме да не разкривате поверителна Лична информация (например информация за здравето Ви или данни за кредитна карта) посредством функциите. Ако използвате тези функции, Вашата Лична информация може да остане в Сайта или Приложението дори след като спрете да ги използвате.

Може също да разкрием Лична информация, ако смятаме, че е необходимо или уместно: (a) за спазването на приложимо законодателство, включително закони извън държавата, в която живеете; (b) за съответствие със съдебен процес; (c) за отговор на искания от публични или държавни власти, включително такива извън държавата, в която живеете; (d) за прилагане на правилата и условията на DuPont; (e) за защита на операциите на DuPont; (f) за защита на правата, поверителността, безопасността и собствеността на DuPont, Вас и други лица; и (g) за позволяване на DuPont да търси достъпни компенсации или да ограничи щетите, които може да претърпим.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Друга информация, която събираме

„Друга информация“ е всяка информация, която не разкрива Вашата самоличност и не е свързана с Вас като идентифицируемо лице.

Другата информация включва:

 • информация за браузъра;
 • информация, събрана чрез бисквитки, пикселови етикети и други технологии;
 • демографска информация и друга предоставена от Вас информация;
 • обобщена информация;
 • физическо местоположение.

Как събираме Друга информация

DuPont и доставчиците на услуги на DuPont, които са трети лица, може да събират Друга информация по различни начини, включително:

 • чрез Вашия браузър или устройство.

Определена информация се събира от повечето браузъри и устройства, например Вашия MAC (Media Access Control) адрес, вид компютър, резолюция на екрана, версия на операционната система, производител и модел на устройството и тип и версия на интернет браузъра.

 • чрез използването на Приложение от Ваша страна.

Когато изтеглите и използвате Приложение, ние и нашите доставчици на услуги може да проследим и съберем данни за използването на Приложението, например Вашето местоположение или датата и часа, когато Приложението на устройството Ви осъществява достъп до нашите сървъри, и каква информация и файлове са били изтеглени в Приложението въз основа на номера на Вашето устройство.

·         чрез използването от Ваша страна на Приложение, свързано устройство или превозно средство, включително безпилотни въздухоплавателни средства.

Физическото местоположение на Вашето устройство и свързаните с него дата и час се събират чрез сателит, клетъчна кула, Wi-Fi сигнали или други технологии. Може да използваме физическото местоположение на Вашето устройство, за да Ви предоставяме персонализирани услуги и съдържание, базирани на местоположението. В някои случаи може да Ви бъде предоставен избор да разрешите или забраните тези употреби и/или споделянето на местоположението на Вашето устройство, но ако го направите, ние и/или нашите партньори може да не успеем да Ви предоставим съответните персонализирани услуги и съдържание.

Може да бъде събрана информация за Вашата селскостопанска операция, включително, но не само конкретни полеви данни, като GPS координати, тип почва, модели на влага, добив, използвани продукти, агрономни наблюдения, практики на управление и вложени препарати, като хербициди, пестициди и торове.

 • от Вас.

Информация, като например Вашето местоположение и предпочитаните от Вас средства за комуникация, се събира, когато доброволно предоставите такава информация. Освен ако не бъде комбинирана с Лична информация, тази информация не идентифицира лично Вас или който и да е друг потребител на Сайта или Приложението.

 • чрез обобщаване на информация.
 • Обобщената Лична информация не идентифицира лично Вас или който и да е друг потребител на Сайта или Приложението. Може например да използваме Лична информация, за да изчислим процента от потребителите на DuPont с определен регионален телефонен код.

Прочетете нашите Правила за бисквитките, за да научите как ние и нашите доставчици на услуги използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, включително за да Ви предоставяме базирани на интереси реклами.

Как използваме и разкриваме Друга информация

Тъй като Другата информация не Ви идентифицира лично, можем да използваме и разкриваме Друга информация за всякакви цели. Ако приложимото законодателство изисква от нас да третираме Другата информация като Лична информация, тогава ще я използваме и разкриваме за целите, за които използваме и разкриваме Лична информация, както е описано в настоящата Декларация за поверителност.

В някои случаи комбинираме Друга информация с Лична информация, например географското Ви местоположение с името Ви. Ако комбинираме Друга информация с Лична информация, например когато комбинираме информация, която предоставяте при регистриране, с Друга информация, за да Ви предоставим насочен целеви маркетинг, DuPont ще третира комбинираната информация като Лична информация.

IP АДРЕСИ

Вашият „IP адрес" е номерът, който се присвоява автоматично на използвания от Вас компютър от доставчика Ви на интернет услуги.

Как събираме IP адреси

IP адрес се идентифицира и регистрира автоматично в регистрационните файлове на сървъра на DuPont всеки път, когато потребител посети Сайта, заедно с датата и часа на посещението и посетените страници. Събирането на IP адреси е стандартна практика в интернет и се извършва автоматично от много уеб сайтове.

Как DuPont използва и разкрива IP адреси

DuPont използва IP адреси за цели, като изчисляване на степента на ползване на Сайта, подпомагане на диагностицирането на сървърни проблеми, администриране на Сайта и представяне на съдържание, специално подбрано за Вашата държава. Може също да използваме и разкриваме IP адреси за всички цели, за които използваме и разкриваме Лична информация. Имайте предвид, че третираме IP адресите, сървърните регистрационни файлове и свързаната с тях информация като Друга информация, освен когато приложимото законодателство не изисква от нас друго.

САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Настоящата Декларация за поверителност не обхваща и ние не носим отговорност за практики, свързани с поверителността, информацията или други въпроси, на трети лица, включително трети лица, управляващи сайтове, към които Сайтът или Приложението съдържа връзки. Включването на връзка в Сайта или Приложението не означава одобрение на свързания сайт от страна на DuPont. Не носим отговорност за правилата или практиките за събиране, използване, разкриване или защита на информацията на който и да е разработчик на приложение, доставчик на приложение, доставчик на платформа за социална мрежа, доставчик на операционна система, доставчик на безжични услуги или производител на устройства, включително по отношение на Лична информация, която разкривате пред други организации чрез или във връзка с Приложенията.

ЗАЩИТА ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Към момента DuPont не отговаря на сигнали от браузъра за защита от проследяване.

ЗАЩИТА

DuPont използва разумни организационни, технически и административни мерки за защита на Личната информация, управлявана от DuPont. За съжаление, за нито едно прехвърляне на данни в интернет или система за съхранение на данни не може да се гарантира 100% защита. Ако подозирате или имате основание да вярвате, че Вашето взаимодействие с DuPont вече не е защитено, незабавно ни уведомете за проблема посредством средствата, описани в раздела „Връзка с DuPont“ по-долу.

ИЗБОР И ДОСТЪП

Вашите възможности за избор относно използването и разкриването на Лична информация от DuPont

DuPont Ви предоставя множество възможности за избор относно използването и разкриването от наша страна на Лична информация за маркетингови цели. Като се свържете с центъра за управление на запитвания, можете да се отпишете от получаването на електронни маркетингови съобщения в бъдеще и да поискате да не споделяме Личната Ви информация с несвързани трети лица за техни маркетингови цели.

Ще се постараем да изпълним исканията Ви възможно най-скоро в разумни граници. Имайте предвид, че ако се отпишете от получаването на свързани с маркетинга съобщения от DuPont, може все пак да продължим да Ви изпращаме важни административни съобщения, а не можете да се отпишете от получаването на такива съобщения.

Как можете да осъществите достъп до, да промените или да изключите Ваша Лична информация

Ако искате да подадете заявка за преглед, коригиране, актуализиране, изключване или изтриване или да възразите срещу, ограничите или по друг начин възпрепятствате използването от DuPont на Вашата Лична информация, предоставена по-рано на DuPont, или ако искате да заявите получаване на електронно копие на Вашата Лична информация с цел прехвърлянето й към друга фирма (доколкото това право за преносимост на данните Ви е предоставено по силата на приложимото законодателство), може да се свържете с центъра за управление на запитвания.

В искането си посочете ясно коя информация бихте искали да промените, дали искате Личната Ви информация да бъде изключена от базата данни на DuPont или по-друг начин информирайте DuPont какви ограничения бихте искали да наложите над използването на Личната Ви информация от страна на DuPont. Ще се постараем да изпълним искането Ви възможно най-скоро в разумни граници.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Ще съхраняваме Вашата Лична информация за периода, необходим за постигане на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, освен ако законодателството не изисква или позволява по-дълъг период на съхранение.

Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение, включват:

·         времето, през което имаме действащо взаимоотношение с Вас и Ви предоставяме заявени услуги;

·         дали има законово задължение, на което подлежим (някои закони например изискват от нас да пазим архив с Вашите трансакции за определен период от време, преди да можем да ги изтрием); или

·         дали съхранението е препоръчително в светлината на нашата правна позиция (например по отношение на приложими давностни срокове, спорове или разследвания от регулаторни органи).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ДЕЦА

DuPont се ангажира с осигуряването на необходимата защита на поверителността на децата и насърчаваме родителите и настойниците да вземат активно участие в онлайн дейностите на техните деца. DuPont не ориентира Сайта или Приложението към деца под шестнадесет (16) години и не събира съзнателно Лична информация от деца с цел продажба на продукти или услуги. DuPont участва в подбрани образователни програми, например за научно развитие и защита на околната среда, в подкрепа на училища и общности.

ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАНСФЕР

Личната Ви информация може да се съхранява и обработва във всяка държава, в която имаме съоръжения или в която сме ангажирали доставчик на услуги, включително в САЩ, където правилата за защита на данните може да се различават от тези във Вашата държава.

Ако се намирате в европейското икономическо пространство (ЕИП): Някои държави, които не са част от ЕИП, са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИП (вижте пълния списък с държави). За прехвърлянията от ЕИП към държави, които не се считат за адекватни, сме установили подходящи мерки, като например стандартни договорни клаузи, възприети от Европейската комисия за защита на Вашата Лична информация. Можете да получите копие от тези мерки чрез „Връзка с DuPont“ (вж. по-долу).

ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Молим Ви да не изпращате и да не разкривате пред DuPont поверителна Лична информация (например информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или други вярвания, здравословно състояние, криминално досие или членство в профсъюзи) във или чрез Сайта, Приложението или по друг начин.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можем да променим тази Декларация за поверителност. Вижте легендата „ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ“ в горния край на тази страница, за да разберете кога Декларацията за поверителност е била ревизирана за последен път. Всякакви промени в тази Декларация за поверителност влизат в сила след публикуването на ревизираната Декларация за поверителност в Сайта или Приложението. Използването на Сайта или Приложението от Ваша страна след промените означава, че приемате ревизираната Декларация за поверителност.

ВРЪЗКА С DUPONT

Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност, свържете се с нас чрез уеб формуляра за заявка относно поверителността, по телефона или ни пишете на следния адрес:

Контактен Център на ДюПон

Ул. Бедрийвенлаан №9
гр. Мехелен 2800
Белгия

Телефон: +800-3876-6838

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕИП

В ЕИП можете да подадете жалба пред органа за защита на данните за Вашата държава или регион или където възниква предполагаемо нарушение на приложимия закон за защита на данните. Списък с органите за защита на данните е достъпен в уеб сайта на Европейската комисия.