Безопасно Управление на Пестициди: Да Защитим Това, Което Има Най-Голямо Значение 

Безопасно управление на пестициди
Безопасно управление на пестициди

ДюПон Растителна Защита се придържа към най-високите стандарти за безопасно управление на пестициди с цел защита на околната среда, на нашите служители, на нашите клиенти и техните семейства, на гражданите в общностите, в които правим бизнес, както и на потребителите и крайните консуматори на храни и суровини, за чието производство е използвана наша технология.

Ние работим с всички заинтересовани страни като се ръководим от разбирането и приемането на по-високи стандарти и средства за определяне и намаляване на рисковете, свързани с нашите продукти и като осигуряваме подготовка за извънредни ситуации. Непрекъснато се стремим към подобряване използването и опазването на глобалните ресурси като енергията, въздуха и водата.

Ние насърчаваме и подкрепяме отговорната употреба на нашите продукти, например  Интегрирано управление на вредителите, чрез  инструкции на етикета, обучения и непрекъснато подобряване на програмите и процесите.

Подкрепа на ДюПон за Земеделските Производители

ДюПон Растителна Защита предлага технологии, които подпомагат земеделските производители да постигнат безопасно, надеждно и трайно решаване на проблемите при борбата с вредителите. Ние прилагаме промени в продуктите и процесите само след задълбочено изследване и оценка на всички аспекти, разпоредби и рискове свързани с тяхната употреба, за да осигурим удовлетвореност на нашите клиентите и непрекъснато да подобряваме качеството.

Приоритет: Съхранение и Изхвърляне

Ако не се съхраняват и прилагат правилно, продуктите за растителна защита могат да представляват потенциален проблем. ДюПон Растителна Защита осигурява информация и обучение за клиенти за правилното съхранение и използване на продукти за растителна защита.

Ключови стъпки:

  • Всички продукти за растителна защита трябва да бъдат съхранявани в техните оригинални, ясно обозначени опаковки.
  • Продуктите трябва да се съхраняват в места с подходяща светлина и вентилация.
  • Мястото за съхранение на продукти за растителна защита трябва да е обезопасено и заключено.
  • Празните опаковки на продуктите трябва да бъдат трикратно изплакнати, после изпратени до подходящото място за рециклиране и изхвърляне.
  • Празните опаковки не бива да бъдат изплаквани във водоизточници като потоци, реки или езера.
  • Личните средства за защита трябва да бъдат съхранявани на място, различно от това за съхранение на продуктите.

Приоритет: Безопасен Транспорт

Местното законодателство регулира транспортирането на повечето продукти за растителна защита. Транспортирането на тези продукти трябва да отговаря на тези регулации, включително небходимите обозначения и надлежното обезпечаване на документацията, придружаваща пратката.

Ключови стъпки:

  • Всяко превозно средство, използвано за транспортиране на продукти за растителна защита трябва да бъде надлежно оборудвано с защитно и аварийно облекло, като ръкавици, ботуши, пожарогасител, фенерче и материал за задържане на разлив на продукт, в случай, че такъв е наличен.
  • Продуктите за растителна защита трябва да бъдат превозвани отделно от хора, добитък или хранителни продукти.

Приоритет: Правилно Приложение

Всеки индивид е длъжен да защити себе си по време на смесване, товарене или разтоварване и използване на продукта за Растителна защита. Служителите трябва да са обучени да носят лични предпазни средства, да спазват инструкциите за смесване, товарене и приложение и да бъдат наясно с времето, което е необходимо за повторно влизане или жътва след приложението на даден продукт. 

Ключови стъпки:

  • Да са наясно с нуждата от специфично лично предпазно облекло.
  • Преди да приложат продукта, трябва да изчислят приблизително необходимото количество и да смесят само необходимото количество, за да получат желания работен разтвор.  

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.