Интегрирана Растителна Защита

Интегрирана Растителна Защита
Интегрирана Растителна Защита

Съгласно корпоративната политика ДюПон Растителна Защита разработва и предлага продуктите за растителна защита и управлява бизнеса си в областта на селското стопанство като спазва принципите на интегрирана растителна защита (IPM), в съответствие с международните правила за разпространение и употреба на пестициди.

Основната цел на земеделието е получаването на максимална продуктивност. До неотдавна стратегията за борба с вредните организми бе ориентирана към пълното им унищожаване без отчитане на мястото им в структурата на съответните агроекосистеми, като преобладаваше използването на химични средства, чиято кратност на приложение и норми на внасяне непрекъснато се повишаваха.

Използването на пестициди крие риск от възникване на редица нови проблеми: биологичните агенти за контрол могат да бъдат елиминирани, или вредителите могат да станат резистентни (устойчиви) на използваните РЗ препарати. Прекомерното или прекалено либерално използване на пестициди също може да навреди на човешкото здраве и околната среда. Липсата на знания, и не правилното използване на ПРЗ е една от големите заплахи при провеждане на растителна защита.

Интегрираната растителна защита включва целенасочено поддържане популациите на вредните видове на такова ниво, при което те не нанасят икономическа вреда, без да се преследва пълното им унищожаване. Нивото или прагът на вредност трябва да се определя за всяка конкретна агроекосистема, на основата на данни за числеността на вредните организми и загубата на добива, както и на знания за абиотичните и биотичните фактори, влияещи върху взаимодействието между културните растения и вредните видове.

Интегрираното управление на вредителите е рационално прилагане на комбинация от биологични, биотехнологични, химични, физични, агротехнически и селекционни мерки, където използването на химични продукти за растителна защита (ПРЗ) е ограничено до определен минимум, необходим за поддържане на популацията от вредители и загубите от тях в границите под прага на икономическа вредност (ПИВ).

Три Ключови Стъпки

Интегрираната растителна защита се базира на серия от оценки и предприемане на стъпки за контрол на вредителите с максимална ефективност и минимално въздействие върху околната среда.

Ключовите стъпки включват:

  • Идентифициране: земеделските производители трябва първо да идентифицират вредителите, така че да могат да изберат най-подходящия продукт и програма, за техния контрол. Правилно установената специфика означава и по-добър икономически ефект, тъй като ще бъдат избегнати неефективни и дори вредни приложения.
  • Мониторинг: Вредителите трябва да се наблюдават с подходящи методи и средства. Такива методи следва да включват научнообосновани системи за предупреждаване, прогнозиране и ранно диагностициране, както и ползването на професионални консултации. На база резултатите от наблюдението професионалният потребител трябва да реши дали и кога да прилага мерки за растителна защита. Определящ фактор при вземането на решения са утвърдените прагове на икономическа вредност. Преди третиране по възможност трябва да се вземат предвид праговете на икономическа вредност, конкретните площи, култури и климатични условия.
  • Избор: Прилаганите пестициди трябва да бъдат селективни по отношение на целта и да имат минимални странични ефекти върху здравето на хората, полезните организми и околната среда. Професионалният потребител трябва да ограничава употребата на пестициди и други форми на намеса до необходимата степен, например да ползва по-ниски дози, намален брой третирания или частично третиране, когато прецени, че степента на риск за културата е приемлива и не се увеличава опасността за изграждане на устойчивост при вредителите.

Съпоставка между продукти и вредители

Продуктите на ДюПон Растителна Защита са създадени като част от общата стратегия за прилагане на интегрирана растителна защита.

Пример за такъв продукт е новият инсектицид на ДюПон - Кораген®. Благодарение на селективния механизъм на действие на продукта върху рианодиновите рецептори на насекомото, той оказва минимално влияние върху нецелеви организми като бозайници, риби, птици и други полезни членестоноги. Когато се прилага в съответствие с препоръките на етикета, Кораген® не оказва вредно въздействие върху опрашители, хищници и паразитоиди. В допълнение, третиранията с Кораген® обикновено не водят до възникване на огнища от паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), както често се случва, когато се прилагат пиретроиди или други неселективни инсектициди. Следователно, Кораген® допринася за поддържане на екологичното равновесие между този вторичен вредител и естествените му врагове.

Информацията на този сайт е само за справка. Използвайте безопасно продуктите за растителна защита. Преди употреба прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията за употреба.