Продадени Продукти

Следните продукти на ДюПон Растителна Защита бяха прехвърлени на FMC. За повече информация свързана с тези продукти, моля се свържете с FMC на или посетете тяхната интернет страница на: http://www.fmc.com/agsolutions.

Алай™ Макс – хербицид
Гранстар® Супер – хербицид
Рефайн™ Екстра – хербицид
Игъл™ 75 ВГ – хербицид
Омнера™ – хербицид
Експрес™ 50 СГ – хербицид
Гъливер™ 50 ВГ - хербицид
Авант® 150 ЕК – инсектицид
Кораген™ - инсектицид


Преди употреба, прочетете внимателно етикета на продукта и спазвайте указанията, посочени в него.