Правни бележки и Условия на използване

Добре дошли. DuPont Ви предоставя този уеб сайт съгласно правилата и условията по-долу („Условия“). Условията се прилагат за този уеб сайт, намиращ се на адрес www.dupont.com, и всички останали уеб сайтове на DuPont в целия свят (наричани събирателно „Сайт“). Сайтът (включително неговото съдържание, дизайн, структура и цялостен облик) е собственост на E. I. du Pont de Nemours and Company и е защитен от законите за авторското право, търговските марки, както и други закони за интелектуалната собственост и нелоялната конкуренция. Като използвате Сайта, Вие се съгласявате с настоящите Условия. Ако не сте съгласни с някое от настоящите Условия, не използвайте Сайта. Ако имате някакви въпроси относно настоящите Условия, се свържете с КОРПОРАТИВНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.

Поверителност

Използването на този Сайт се подчинява също така на Декларацията за поверителност на DuPont [hyperlink], включена в настоящия документ чрез препратка. Също така приемате и се съгласявате, че предаването на информация по интернет никога не е напълно поверително или защитено и че съществува вероятност информацията, която изпращате или получавате от Сайта, да бъде засечена от други лица дори при наличието на предупреждение, че дадено предаване е шифровано.

Изменения на Условията на използване

DuPont има правото да изменя настоящите Условия по всяко време без предизвестие, като актуализира тази публикация. Ако продължите да използвате Сайта след извършването на подобни промени, това ще представлява приемане на изменените Условия от Ваша страна.

Общи ограничения върху използването

DuPont или трети лица, които предоставят права на DuPont, притежават всички права и правото на собственост върху материалите на този сайт, както и ползите от тях, и те представляват защитени с авторски права разработки на DuPont или съответните трети лица. DuPont Ви предоставя ограничен, личен, неизключителен и непрехвърлим лиценз за използване и показване на материалите на този Сайт само на Вашия персонален компютър или мобилно устройство и само за целите на взаимодействието Ви с този Сайт. Нямате право да копирате, изтегляте, показвате, представяте, възпроизвеждате, разпространявате, модифицирате, редактирате, променяте или подобрявате никой от материалите на този Сайт по никакъв начин с изключение на посочените в настоящия документ изключения. Този Ваш ограничен лиценз се прекратява автоматично без предизвестие, ако нарушите някое от настоящите Условия. При прекратяване трябва незабавно да изтриете и унищожите всички изтеглени и отпечатани материали. Не притежавате никакви права, права на собственост над този Сайт или ползите от него (нито авторски права, права над търговски марки или друго право на интелектуална собственост).

Вие се съгласявате да не извършвате „маскирано препращане“ или „дублиране“ на този Сайт или материалите, съдържащи се във или достъпни на този Сайт, на който и да е друг сървър или интернет-базирано устройство без предварителното писмено разрешение на DuPont. Също така Вие се съгласявате да не използвате устройства за „извличане на информация“ или други автоматични устройства, алгоритми или програми, нито каквито и да е подобни ръчни процеси, за да осъществявате достъп до някоя част от този Сайт или до материалите на този Сайт, както и да ги копирате или наблюдавате, нито да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура на този Сайт или да получавате материали от този Сайт, освен ако не го правите по начина, предвиден от DuPont и предоставен посредством Сайта.

Нямате право:

 1. чрез проникване, разкриване на пароли или други противозаконни средства да извършвате опити за осъществяване на достъп,
 2. за тестване, сканиране или изпробване на уязвимостта на Сайта или
 3. да проследявате, да правите опити за проследяване, да извършвате обратно търсене или да разкривате информация за друг потребител на този Сайт, на функция или съдържание на този Сайт или на всяка друга система, мрежа или сървър на DuPont.

Нямате право да използвате този Сайт за цели, които са противозаконни или нарушават настоящите Условия, нито да склонявате към дейности, които са противозаконни или нарушават правата на DuPont или други лица.

DuPont не следи редовно публикациите или останалите Ви дейности в Сайта, но си запазва правото да го прави. Въпреки това, ако DuPont научи за неуместно използване на Сайта или някоя от Услугите му, DuPont по свое усмотрение ще реагира по подходящ според DuPont начин. Вие се съгласявате, че DuPont има правото да съобщава на правоприлагащите органи всички действия, които могат да бъдат счетени за незаконни, както и всички получени сигнали за подобно поведение. Когато е необходимо, DuPont ще окаже пълно съдействие на правоприлагащите органи при всяко разследване за предполагаема противозаконна дейност в интернет.

Наличност

DuPont разполага с няколко уеб сайта, които предлагат продукти, услуги, съдържание и различни други функции (наричани събирателно „Услуги“) в определени региони в целия свят. Предлаганите в един регион Услуги може да се различават от тези в останалите региони поради разлики в наличността, местното или регионално законодателство, регулаторния статут, възможностите за доставка или други съображения. DuPont не предоставя каквито и да е гаранции или декларации, че даден потребител в конкретен регион ще може да получава Услугите в друг регион, и DuPont има правото да отмени поръчка на потребителя или да пренасочи потребителя към сайта за съответния регион, ако потребителят се опита да поръча Услуги, предлагани в сайт за друг регион.

Информацията, която DuPont публикува в интернет, може да съдържа препратки или кръстосани препратки към продукти, програми и услуги на DuPont, които не са обявени или налични във Вашия регион. Тези препратки не предполагат, че DuPont възнамерява да обяви съответните продукти, програми или услуги във Вашия регион. Свържете се с местния търговски представител на DuPont за информация относно продуктите, програмите и услугите, които може да са налични за Вас.

Акаунти и защита

Част от Услугите, предлагани чрез този Сайт, може да изискват да се регистрирате и да създаде потребителско име и парола. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на потребителското име, паролата и друга информация за акаунта Ви, както и за всяка дейност, която се извършва чрез акаунта Ви вследствие на невъзможност от Ваша страна да запазите тази информация поверителна. Вие се съгласявате да информирате DuPont незабавно за всякакво неупълномощено използване на акаунта или паролата Ви или за всяко друго нарушаване на защитата на Вашия акаунт. DuPont или други лица могат да Ви подведат под отговорност за неупълномощеното използване на акаунта или паролата Ви или вследствие на неуспех от Ваша страна да запазите информацията за акаунта си поверителна.

Връзки

От DuPont към уеб сайтове на трети лица

Този Сайт може да съдържа връзки към други сайтове в интернет, които не се управляват и поддържат от DuPont. Тези връзки не представляват одобрение от страна на DuPont на съответните сайтове. Вие приемате, че DuPont предоставя тези връзки единствено за Ваше удобство и че DuPont не носи отговорност за съдържанието или връзките, показвани на сайтовете, към които може да бъдете пренасочени. Също така Вие се съгласявате, че DuPont не може да се подвежда под никаква отговорност и не поема никакви задължения за кореспонденция, промоции или покупки между Вас и собственика или оператора на подобен сайт.

От уеб сайтове на трети лица към DuPont

Може да създавате връзки към уеб сайтове на DuPont, при условие че:

 • Не създавате рамки или гранични среди около страниците или материалите на уеб сайта на DuPont и не използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на всякакво съдържание в рамките на уеб сайта на DuPont;
 • Не създавате сравнения на продукти или услуги на DuPont с конкурентни продукти или услуги;
 • Не дублирате никакви материали от уеб сайт на DuPont, нито емблеми или търговски марки на DuPont.
 • Не представяте неточно взаимоотношенията си с DuPont;
 • Не създавате впечатлението, че DuPont одобрява или препоръчва лицето, предоставящо връзката, уеб сайта на лицето, предоставящо връзката, или предлаганите от лицето, предоставящо връзката, услуги или продукти по никакъв начин;
 • Не споделяте неверни или подвеждащи впечатления за DuPont и не вредите по друг начин на репутацията, свързана с името и търговските марки на DuPont;
 • В сайта, към който препраща връзката, не е публикувано съдържание, което би могло да се тълкува като оскърбително, заплашително, тормозещо, богохулствено или обидно, изключително агресивно или което нарушава или насърчава други лица да нарушат който и да е приложим закон; и
 • В сайта, към който препраща връзката, не е публикувано съдържание, което би могло да се тълкува като нецензурно, порнографско или открито сексуално.

Като допълнително условие, преди да се предостави разрешение за създаването на връзки към уеб сайтове на DuPont, лицето, което иска да добави връзка, се съгласява, че DuPont може по всяко време и по свое усмотрение да премахне разрешението за създаване на връзки към уеб сайтове на DuPont. В такъв случай лицето, което създава връзките, се съгласява да премахне незабавно всички връзки към уеб сайтовете на DuPont.

Чрез създаване на връзка към уеб сайт на DuPont лицето, което създава връзката, приема да защити, обезщети и да освободи от отговорност DuPont и нейните представители, директори, служители, свързани лица, агенти, лицензодатели и бизнес партньори за всякакви загуби, разходи, щети, отговорности и разноски, включително (без ограничение) съдебни разноски и разходи за защита, произтичащи в резултат от подобна връзка. DuPont не носи отговорност за непреки, назидателни, случайни, наказателни, специални или косвени щети, свързани с наличието на връзки или използването им. DuPont не предоставя гаранции от никакъв вид, изрични или предполагащи се, по отношение на подобни връзки.

Отказ от предоставяне на гаранции

Носите цялата отговорност за използването на този Сайт от Ваша страна. Сайтът може да съдържа неточности или грешки, които може да се отразяват на качеството на материалите в Сайта. Материалите не са независимо проверени или удостоверени изцяло или частично от DuPont. DuPont не гарантира точността или актуалността на материалите. DuPont не носи отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в материалите, независимо дали са предоставени от DuPont, или от трети лица.

ТОЗИ САЙТ ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В „КАКТО Е“ И В НАСТОЯЩОТО МУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. DUPONT НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ САЙТ ОТ СВОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ МАТЕРИАЛИ, УСЛУГИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБ САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗА КАЧЕСТВОТО, УМЕСТНОСТТА, ИСТИННОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА ВСЕКИ МАТЕРИАЛ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА САЙТА. С НАСТОЯЩОТО СЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ, ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. DUPONT НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ САЙТА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ ДОРИ АКО DUPONT Е ВЕЧЕ ЗАПОЗНАТА С ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

Изключение за гражданите на ЕС: АКО СТЕ ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, DUPONT НЕ ИЗКЛЮЧВА И НЕ ОГРАНИЧАВА СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ПРИ СМЪРТЕН СЛУЧАЙ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ.

Неточности или грешки

Описанията, снимките и останалите изображения на продукти на този Сайт може да съдържат неточности и грешки. DuPont не предоставя гаранции или декларации по отношение на точността или пълнотата на тази информация.

Освен това цените и наличността на продуктите на този Сайт могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие и по усмотрение на DuPont.

DuPont си запазва правото да откаже или отмени всички поръчки, направени за продукти, публикувани с грешна цена. DuPont си запазва правото да откаже или отмени подобни поръчки, независимо дали поръчката е била потвърдена и кредитната Ви карта е била таксувана. Ако кредитната Ви карта вече е била таксувана за покупката и поръчката Ви бъде отменена, DuPont своевременно ще преведе заплатената от Вас сума по сметката на кредитната Ви карта.

Местно законодателство; контрол върху износа

DuPont контролира и управлява този Сайт от Съединените американски щати. Материалите и Услугите на този Сайт се подчиняват във всяко отношение на законите и разпоредбите на Съединените американски щати, които в някои случаи управляват лицензирането и доставката на технологии и продукти в чужбина, включително Разпоредбите за контрол върху износа на САЩ, както и всички последващи законови актове или разпоредби, издадени от Министерството на търговията на САЩ, Администрацията за международна търговия или Бюрото за лицензиране при износ. Разпространението на подобни материали в противоречие със законодателството на САЩ е забранено. Нито материалите, нито информацията, получена чрез използването на Сайта, може да бъде придобивана, изпращана, прехвърляна или повторно изнасяна, пряко или непряко, до забранени или поставени под ембарго държави или техни граждани, нито може да се използва за ядрени действия, химични или биологични оръжия или ракетни проекти, освен ако използването за такива цели не е специално упълномощено от правителството на САЩ. Задължени сте да спазвате стриктно всички закони за износа на САЩ и носите цялата отговорност за получаването на лицензи за износ или повторен износ, ако това е необходимо.

Ако използвате този Сайт извън Съединените американски щати, носите отговорност също и за спазването на действащото местно законодателство, включително, без ограничение, разпоредбите за износ и внос.

Търговски марки

Овалната емблема на DuPont, DuPont™, The miracles of science™ и всички продукти, обозначени със символа ™ или ®, са търговски марки или регистрирани търговски марки на E. I. du Pont de Nemours and Company или нейните свързани лица. Търговските марки на DuPont не могат да се използват във връзка с продукти или услуги, които не са продукти или услуги на DuPont.

Непоискани идеи

Въпреки че DuPont винаги се интересува от идеи и предложения, ние установихме, че много често дадена идея или предложение, което ни се изпраща, вече е достъпно от други източници, включително публикации или разработки на собствените ни служители.  Това може да доведе до объркване относно произхода на идеята или предложението.  Поради тази причина предпочитаме да ни се предоставя информация само за патентовани открития.  Ако все пак решите да изпратите идеите си на DuPont и независимо от всичко, което кажете или напишете във връзка с изпратеното съдържание, освен ако DuPont не сключи  отделно писмено споразумение, обхващащо изпратеното съдържание, цялото съдържание, изпратено до DuPont или нейните свързани лица, включително идеи за нови продукти или технологии, подобрения или усъвършенствани версии на съществуващи продукти или технологии, процеси, материали, маркетингови или промоционални планове или нови продуктови имена, трябва да се изпраща в съответствие със следните правила и условия:

 • DuPont не се задължава по никакъв начин да пази в тайна изпратеното съдържание или да го третира като поверителна информация;
 • DuPont не се задължава по никакъв начин да преглежда изпратеното съдържание или да отговори на подателя;
 • Всяка защита на изпратеното съдържание като интелектуална собственост трябва да се основава единствено на защита на патент или авторско право;
 • DuPont ще определя по собствена преценка дали изпратеното съдържание да се заплаща и съответната сума за заплащане;
 • Подателят гарантира, че е упълномощен да изпраща съдържанието и че съдържанието не нарушава никакви задължения от страна на подателя към негов настоящ или бивш работодател или трето лице.

Коментари за продуктите и Сайта

DuPont приветства Вашите коментари за този Сайт и съществуващите продукти на DuPont до степента, до която те са в съответствие с предходния абзац. Може да предоставите коментарите си тук или на други предназначени за това места на Сайта. Всички коментари, които предоставяте, са неповерителни и DuPont има право да ги използва без ограничения.

Приложимо законодателство

Освен когато е необходимо задължително прилагане на местното законодателство, всяко действие, свързано с настоящите Условия, се подчинява на закона на щат Делауеър, САЩ, независимо от избора на закони или конфликт между нормативните актове на която и да е юрисдикция. Вие се съгласявате да се подчинявате на юрисдикцията на съдилищата, намиращи се в щат Делауеър, за разрешаването на всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите Условия и/или използването на Сайта от Ваша страна.

Неупълномощени дейности

Изпратеното до Сайта съдържание или неупълномощеното използване на каквито и да е материали, съдържащи се в сайта, може да нарушава законите за авторското право, търговските марки, законите за поверителност и публичност, определени наредби и разпоредби за комуникациите, както и други приложими закони и разпоредби. Вие носите цялата отговорност за действията си или действията на всяко лице, което използва Вашето потребителско име и/или парола. Поради това Вие приемате да защитите, обезщетите и освободите от отговорност DuPont и нейните представители, директори, служители, свързани лица, агенти, лицензодатели и бизнес партньори за всякакви загуби, разходи, щети, отговорности и разноски, включително (без ограничение) съдебни разноски и разходи за защита, произтичащи във връзка със, възникващи от или с цел избягване на искове или претенции от трето лице, че използването на сайта от Ваша страна или от страна на всяко лице, използващо Вашето потребителско име и/или парола, (включително, без ограничение, участието Ви в области за публикуване или изпратеното от Вас съдържание), нарушава някой приложим закон или разпоредба или правата на трети лица.

© 2013, 2014 DuPont или нейните свързани лица. Всички права запазени. Овалната емблема на DuPont, DuPont™, The miracles of science™ и всички продукти, обозначени със символа ® или ™, са регистрирани търговски марки на E. I. du Pont de Nemours and Company или свързаните лица на фирмата.